ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ ធនាគារ ARDB បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលគាំទ្រដល់ហិរញ្ញប្បទានបៃតង
logo

ធនាគារ ARDB បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលគាំទ្រដល់ហិរញ្ញប្បទានបៃតង

ព័ត៌មានថ្មីៗ 28 កញ្ញា 2021 26.15K views

កម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង១៥:៤៥-១៦:៣០ រសៀល តាមរយៈ Zoom.
សូមចុច link ខាងក្រោមដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរួម
https://www.eventbrite.com/e/cambodia-climate-change-summit-2021-tickets-169898953343?fbclid=IwAR2quC9bBS_8nisEe8LHAyF4gLWBpJgehE97R-hASIr5EQnz56PHzJ3RPdU

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ