ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម បានចុះផ្សព្វផ្សាយផលិតផល សេវាកម្ម បើកគណនី និងតំឡើងARDB Mobile App
logo

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម បានចុះផ្សព្វផ្សាយផលិតផល សេវាកម្ម បើកគណនី និងតំឡើងARDB Mobile App

17 កុម្ភៈ 2022

Warning: Undefined variable $count_post in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\single.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\functions.php on line 700
0M views

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២, ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម បានចុះផ្សព្វផ្សាយផលិតផល សេវាកម្ម បើកគណនី និងតំឡើងARDB Mobile App ជូនសមាជិកសហគមន៍ចំនួន ០៦ រួមមាន៖

  1. សហគមន៍និរន្តរភាពសាមគ្គីភូមិខ្ញុំ,
  2. សហគមន៍អូរកន្ធរមានជ័យ,
  3. សហគមន៍តាំងក្រសៅកសិករមានជ័យ,
  4. សហគមន៍ព្រៃម្រីក្ដីសង្ឃឹម,
  5. សហគមន៍កសិកម្មសាគ្រាមរុងរឿង, និង
  6. សហគមន៍ជំនោរកសិករ នៅខេត្តកំពង់ធំ។
  7. ធនាគារ ARDB ដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម!
About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ