ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ សូមអតិថិជន​ ARDB ទាំងអស់ រីករាយក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័ត ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែបើកគណនីបញ្ញើសន្សំតែប៉ុណ្ណោះ
logo

សូមអតិថិជន​ ARDB ទាំងអស់ រីករាយក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័ត ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែបើកគណនីបញ្ញើសន្សំតែប៉ុណ្ណោះ

ព័ត៌មានថ្មីៗ 23 កុម្ភៈ 2022 31.9K views

សូមអតិថិជន​ ARDB ទាំងអស់ រីករាយក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័ត ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែបើកគណនីបញ្ញើសន្សំតែប៉ុណ្ណោះ។
ដោនឡូដ ARDB Mobile App តាម link ខាងក្រោម ៖

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ 097 323 2345 / 017 93 97 81

RELATED TagS
About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ