ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ លោក បាន លឹម អគ្គនាយករងនៃ ធនាគារ ARDB អមដោយសហការី បានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើ ឯកសារ ក្របខ័ណ្ឌការងារ និង កិច្ចព្រមព្រៀងមេ រវាងធនាគារ ARDB និងក្រុមហ៊ុន First Cambodia Co., Ltd. និងក្រុមហ៊ុន BPC តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
logo

លោក បាន លឹម អគ្គនាយករងនៃ ធនាគារ ARDB អមដោយសហការី បានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើ ឯកសារ ក្របខ័ណ្ឌការងារ និង កិច្ចព្រមព្រៀងមេ រវាងធនាគារ ARDB និងក្រុមហ៊ុន First Cambodia Co., Ltd. និងក្រុមហ៊ុន BPC តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ព័ត៌មានថ្មីៗ 25 កុម្ភៈ 2022 28.69K views

នារសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២, ដោយមានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) លោក បាន លឹម អគ្គនាយករងនៃ ធនាគារ ARDB អមដោយសហការី បានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើ ឯកសារ ក្របខ័ណ្ឌការងារ និង កិច្ចព្រមព្រៀងមេ រវាងធនាគារ ARDB និងក្រុមហ៊ុន First Cambodia Co., Ltd. និងក្រុមហ៊ុន BPC តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ