ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ កិច្ចពិភាក្សាជាមួយតំណាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី លើគម្រោងគាំទ្រដល់វិស័យវារីវប្បកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
logo

កិច្ចពិភាក្សាជាមួយតំណាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី លើគម្រោងគាំទ្រដល់វិស័យវារីវប្បកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ព័ត៌មានថ្មីៗ 5 មេសា 2022 38.39K views

នាថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម(ARDB) ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ព្រមទាំងសហការី បានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាជាមួយតំណាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី លើគម្រោងគាំទ្រដល់វិស័យវារីវប្បកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ