ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ បើកគណនី និងដំឡើង ARDB Mobile App នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ
logo

បើកគណនី និងដំឡើង ARDB Mobile App នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ព័ត៌មានថ្មីៗ 27 កក្កដា 2022 19.43K views

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ : នាថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមការងារធនាគារ ARDB (ដោយមានការចូលរួមពី ការិយាល័យចល័ត ប្រចាំខេត្ដឧត្តរមានជ័យ) បានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយអំពី គម្រោងហិរញ្ញប្រទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដំណាក់កាលទី២ បន្ថែម, បើកគណនី និងដំឡើង ARDB Mobile App ក្នុងគោលដៅតភ្ជាប់ប្រជាកសិករ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្ម ជូនសហគមន៍គោកមនមានជ័យ និងសហគមន៍ពង្រ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

RELATED TagS
About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ