ទំព័រដើម ព័ត៌មានកសិកម្ម ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចដំណាំខ្ញី
logo

ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចដំណាំខ្ញី

ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 25 មិនា 2022 22.18K views

ចុចទីនេះដើម្បីមើល

 

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ