ទំព័រដើម ព័ត៌មានកសិកម្ម ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំដំណាំត្រាវ
logo

ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំដំណាំត្រាវ

ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 26 មិនា 2022 25.97K views

ចុចទីនេះដើម្បីមើល

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ