តម្លៃទំនិញមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី ១៩-២០ វិច្ឆិកា ២០២៣