ទំព័រដើម ឱកាសការងារ​| Page 3

ឱកាសការងារ​

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) ជាធនាគាររបស់រដ្ឋ ដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និងសេវាធនាគារដល់ខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃផលិតកម្មកសិកម្ម ក្នុងគោលដៅដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កសិករ និងសង្គម។

ARDB កំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនរូបដូចខាងក្រោម៖

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ ទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការទិន្នន័យ FATCA​ និងAML
កាលបរិច្ឆេទ៖ 13/10/2021
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 31/10/2021
1 រូប
Phnom Penh
បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ កិច្ចការរតនាគារ
កាលបរិច្ឆេទ៖ 11/10/2021
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 31/10/2021
1 រូប
Phnom Penh
(English) Business Strategic Plan and Products Development Officer
កាលបរិច្ឆេទ៖ 06/09/2021
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 30/09/2021
1 រូប
Phnom Penh
(English) Credit Agent
កាលបរិច្ឆេទ៖ 20/04/2016
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 18/05/2016
N/A រូប
Phnom Penh
ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង

ARDB -នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងបណ្តុះបណ្តាល

089 575 373 | 070 61 92 93 ( ម៉ោងធ្វើការ )
jobs@ardb.com.kh
#៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ