ទំព័រដើម ឱកាសការងារ​| Page 2

ឱកាសការងារ​

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) ជាធនាគាររបស់រដ្ឋ ដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និងសេវាធនាគារដល់ខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃផលិតកម្មកសិកម្ម ក្នុងគោលដៅដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កសិករ និងសង្គម។

ARDB កំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនរូបដូចខាងក្រោម៖

បុគ្គលិកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
កាលបរិច្ឆេទ៖ 25/07/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 31/08/2022
1 រូប
បុគ្គលិកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់
កាលបរិច្ឆេទ៖ 25/07/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 31/08/2022
1 រូប
មន្រី្តឥណទាន
កាលបរិច្ឆេទ៖ 14/07/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 31/07/2022
N/A រូប
Battambang, Preah Vihear, Stung Treng, Tbong Khmum, Kampong Chhnang, Siem Reap
មន្រី្តឥណទាន
កាលបរិច្ឆេទ៖ 23/05/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 25/06/2022
N/A រូប
Battambang, Oddor Meanchey, Pursat, Preah Vihear, Takeo, Stung Treng, Tbong Khmum, Kampong Thom, Kampong Chhnang, Siem Reap
បុគ្គលិក កិច្ចការរតនាគារ
កាលបរិច្ឆេទ៖ 06/04/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 30/04/2022
2 រូប
Phnom Penh
បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកក្សេត្រសាស្រ្ត
កាលបរិច្ឆេទ៖ 05/04/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 30/04/2022
1 រូប
Phnom Penh
បុគ្គលិកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា
កាលបរិច្ឆេទ៖ 26/01/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 27/02/2022
1 រូប
Phnom Penh
បុគ្គលិកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកធនាគារឌីជីថល
កាលបរិច្ឆេទ៖ 26/01/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 27/02/2022
1 រូប
Phnom Penh
បុគ្គលិកតាមដានត្រួតពិនិត្យឥណទាន
កាលបរិច្ឆេទ៖ 22/11/2021
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 20/12/2021
2 រូប
Phnom Penh
បុគ្គលិកធនធានមនុស្ស
កាលបរិច្ឆេទ៖ 12/11/2021
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 30/11/2021
1 រូប
Phnom Penh
ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង

ARDB -នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងបណ្តុះបណ្តាល

089 575 373 | 070 61 92 93 ( ម៉ោងធ្វើការ )
jobs@ardb.com.kh
#៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ