ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ ឯកឧត្តម អគ្គនាយក កៅ ថាច បានអញ្ញេីញ ទៅចូលរួមពិភាក្សាការងារ
logo

ឯកឧត្តម អគ្គនាយក កៅ ថាច បានអញ្ញេីញ ទៅចូលរួមពិភាក្សាការងារ

ព័ត៌មានថ្មីៗ 15 ធ្នូ 2015 15.83K views

1

ទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម អគ្គនាយក កៅ ថាច បានអញ្ញេីញ ទៅចូលរួមពិភាក្សាការងារ និងបានស្តាប់បទបង្ហាញ អំពីការវិវត្ត និងភាពជោគជ័យរបស់ SBC Small Business Cooperation របស់ប្រទេសហ្វីលីពីន។

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ