ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ ឯកឧត្តម កៅ ថាច បានអញ្ញេីញចូលរួម ស្តាប់បទបង្ហាញរបស់អ្នកជំនាញការរបស់ធនាគារ BDP
logo

ឯកឧត្តម កៅ ថាច បានអញ្ញេីញចូលរួម ស្តាប់បទបង្ហាញរបស់អ្នកជំនាញការរបស់ធនាគារ BDP

ព័ត៌មានថ្មីៗ 15 ធ្នូ 2015 17.7K views

ទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេស ហ្វីលីពីន ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍របស់ ហ្វីលីពីន DBP ឯកឧត្តម កៅ ថាច អគ្គនាយក នៃ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ញេីញចូលរួម ស្តាប់បទបង្ហាញរបស់អ្នកជំនាញការរបស់ធនាគារ BDP និងពិក្សាការងារជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗរបស់ធនាគារ BDP ដេីម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធ ក៌ដូចជាធ្វេីការស្វែងយល់អំពីការរីកចំរេីនរបស់ធនាគារ BDP។

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ