ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ កិច្ចប្រជុំស្តីពីការចាប់ផ្តេីមជាផ្លូវការនូវជំនួយបច្ចេកទេស
logo

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការចាប់ផ្តេីមជាផ្លូវការនូវជំនួយបច្ចេកទេស

ព័ត៌មានថ្មីៗ 31 មិនា 2016 14.43K views


ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ: ព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ធ.អ.ជ.មាន រៀបចំកិច្ចប្រជំុស្តីពីការចាប់ផ្តេីមជាផ្លូវការនូវជំនួយបច្ចេកទេសដេម្បីកែទម្រង់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដែលដឹកនាំដោយឯកឩត្តម រស់ សីលវ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធ.អ.ជ.។ សមាសភាពចូលរួមប្រជំុមាន:
១. ឯកឩត្តម កៅ ថាច អគ្គនាយកនៃ ធ.អ.ជ. និងសហការី
២.តំណាងមកពីគម្រោងគាំទ្រពាណិជ្ជូបនីយកម្មស្រូវអង្ករកម្ពុជា
៣.ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារាំង (AFD)។

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ