ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
logo

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ព័ត៌មានថ្មីៗ 25 មករា 2017 27.68K views

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មានកិតិ្តយសសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជន និងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ស្តីពីក្រុមហ៊ុនដែលបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង ក្នុងការចូលរួមដេញថ្លៃសម្រាប់គម្រោងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងធ្វើប្រតិបត្តិការលើឃ្លាំងស្តុកស្រូវ ដូចខាងក្រោម៖

RELATED TagS
About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ