ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ ដោយមានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) លោក ចាន់ សីហា អគ្គនាយករងនៃ ធនាគារ ARDB អមដោយសហការី បានរៀបចំប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនារី
logo

ដោយមានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) លោក ចាន់ សីហា អគ្គនាយករងនៃ ធនាគារ ARDB អមដោយសហការី បានរៀបចំប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនារី

ព័ត៌មានថ្មីៗ 8 មិនា 2022 35.51K views

នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២, ដោយមានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) លោក ចាន់ សីហា អគ្គនាយករងនៃ ធនាគារ ARDB អមដោយសហការី បានរៀបចំប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនារី ដោយមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកនារី ប្រមាណជា ៧០ នាក់ នៅស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ធនាគារ ARDB ប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយ និងស្និទ្ធស្នាល។

RELATED TagS
About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ