ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ ក្រុមការងារធនាគារ ARDB បានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយអំពី គម្រោងហិរញ្ញប្រទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដំណាក់កាលទី២នៅខេត្តកំពង់ចាម
logo

ក្រុមការងារធនាគារ ARDB បានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយអំពី គម្រោងហិរញ្ញប្រទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដំណាក់កាលទី២នៅខេត្តកំពង់ចាម

13 មិថុនា 2022

Warning: Undefined variable $count_post in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\single.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\functions.php on line 700
0M views

ខេត្តកំពង់ចាម : នាថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមការងារធនាគារ ARDB បានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយអំពី គម្រោងហិរញ្ញប្រទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដំណាក់កាលទី២ បន្ថែម, បើកគណនី និងដំឡើង ARDB Mobile App ក្នុងគោលដៅតភ្ជាប់ប្រជាកសិករ និងពាណិជ្ជករ លក់ធាតុចូលកសិម្ម ជូនសហគមន៍កសិកម្មចំនួនពីររួមមាន សហគមន៍បាធាយអភិវឌ្ឍន៍ និងសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានយើង ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម។

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ