ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ សូមអបអរសាទរ ឯកឧត្តម ចាន់ សីហា ឯកឧត្តម ប៉ិច សានី និង ឯកឧត្តម បាន លឹម ដែលត្រូវបានតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈ
logo

សូមអបអរសាទរ ឯកឧត្តម ចាន់ សីហា ឯកឧត្តម ប៉ិច សានី និង ឯកឧត្តម បាន លឹម ដែលត្រូវបានតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈ

13 មិថុនា 2022

Warning: Undefined variable $count_post in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\single.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\functions.php on line 700
0M views

សូមអបអរសាទរ អគ្គនាយករង ឯកឧត្តម ចាន់ សីហា ដែលត្រូវបានតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជាទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (កបស) មានឋានៈស្មើអគ្គនាយក, ឯកឧត្តម ប៉ិច សានី ដែលត្រូវបានតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជាទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (កបស) មានឋានៈស្មើអគ្គនាយក និង ឯកឧត្តម បាន លឹម ដែលត្រូវបានតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជាជំនួយការ ឯកឧត្តបណ្ឌិត កៅ ថាច សមាជិក កបស មានឋានៈស្មើអគ្គនាយក, ដែលត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី។

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ