ទំព័រដើម ការស្រាវជ្រាវ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ ច្បាប់ និង បទបញ្ញត្តិនានា ច្បាប់អនុវត្ត ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រា១៤ និងមាត្រា៥៧ នៃច្បាប់ស្តី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា(២០០៦)
logo

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រា១៤ និងមាត្រា៥៧ នៃច្បាប់ស្តី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា(២០០៦)

ច្បាប់អនុវត្ត 18 មិនា 2022 26.57K views

ចុចទីនេះដើម្បីមើល

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ