ឯកឧត្តម កៅ ថាច បានអញ្ញេីញចូលរួម ស្តាប់បទបង្ហាញរបស់អ្នកជំនាញការរបស់ធនាគារ BDP

Latest News
December 15, 2015
499 Views 0 Shares
Home Latest News ឯកឧត្តម កៅ ថាច បានអញ្ញេីញចូលរួម ស្តាប់បទបង្ហាញរបស់អ្នកជំនាញការរបស់ធនាគារ BDP
ឯកឧត្តម កៅ ថាច បានអញ្ញេីញចូលរួម ស្តាប់បទបង្ហាញរបស់អ្នកជំនាញការរបស់ធនាគារ BDP

3

ទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេស ហ្វីលីពីន ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍របស់ ហ្វីលីពីន DBP ឯកឧត្តម កៅ ថាច អគ្គនាយក នៃ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ញេីញចូលរួម ស្តាប់បទបង្ហាញរបស់អ្នកជំនាញការរបស់ធនាគារ BDP និងពិក្សាការងារជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗរបស់ធនាគារ BDP ដេីម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធ ក៌ដូចជាធ្វេីការស្វែងយល់អំពីការរីកចំរេីនរបស់ធនាគារ BDP។

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 3 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved