ការងារ សេវាកម្មធនាគារលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឹណិត

ឱកាសការងារ​

ទំព័រដើម ឱកាសការងារ​

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) ជាធនាគាររបស់រដ្ឋ ដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និងសេវាធនាគារដល់ខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃផលិតកម្មកសិកម្ម ក្នុងគោលដៅដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កសិករ និងសង្គម។

ARDB កំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនរូបដូចខាងក្រោម៖

១១ 22 2021
បុគ្គលិកតាមដានត្រួតពិនិត្យឥណទាន, អ្នកហាត់ការតាមដានទិន្នន័យឥណទាន, បុគ្គលិកផ្នែកក្សេត្រសាស្រ្ត, ផ្នែកផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល, បុគ្គលិកផ្នែកវារីវប្បកម្ម
១១ 12 2021
បុគ្គលិកធនធានមនុស្ស , Senior Performance Management Officer,Senior Training & Development Officer, IT Internal Auditor
១០ 13 2021
បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ កិច្ចការរតនាគារ ,បុគ្គលិក កិច្ចការរតនាគារ ,បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ ទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការទិន្នន័យ FATCA និងAML,IT Internal Auditor
6 2021
បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងហានិភ័យទីផ្សារ,បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ,Business Strategic Plan and Products Development Officer,Project Support Officer
1 2021
Core Banking System Unit Manager,CMS & Switching System Officer,..
13 2021
បុគ្គលិកតាមដានត្រួតពិនិត្យឥណទាន,បុគ្គលិកតាមដានទិន្នន័យឥណទាន,..
9 2021
Chief of Training & Development Division,Internal Auditor,..
3 2021
Business Strategic Plan and Products Development Officer,Project Support Officer,..
23 2021
CMS & Switching System Unit Manager,Core Banking Development Officer,..
19 2021
បុគ្គលិកតាមដានការប្រើប្រាស់ឥណទាន,បុគ្គលិកតាមដានការប្រមូលបំណុល,..
18 2021
Senior Internal Auditor,IT Internal Auditor,..
1 2021
បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ បម្រើសេវាអតិថិជន,បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងកាត និងសេវាអតិថិជន,..
21 2021
មន្រី្តឥណទាន,Sales Representative,..
១១ 23 2019
Senior Loan Officer,បុគ្គលិកឥណទាន,..
15 2019
Java API Developer
ការិយាល័យទំនាក់ទំនង
023 220 810 | 023 220 811
(Fax) : 023 224 628
admin@ardb.com.kh
#៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ
Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Get in touch. Stay in touch

Start Using ARDB Mobile App

easy to use and safe for Client.

អ្នកទស្សនា Online : 4 Active