ឯកឧត្តម កៅ ថាច បានទទួលជំនួបជាមួយ Executive Vice President

Latest News
December 15, 2015
445 Views 0 Shares
Home Latest News ឯកឧត្តម កៅ ថាច បានទទួលជំនួបជាមួយ Executive Vice President
ឯកឧត្តម កៅ ថាច បានទទួលជំនួបជាមួយ Executive Vice President

2

បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជំុវេទិការនាយកប្រតិបត្តិអន្តរជាតិលេីកទី៦ នៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន ឯកឧត្តម កៅ ថាច អគ្គនាយក នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានទទួលជំនួបដាច់ដោយឡែកជាមួយជាមួយ Executive Vice President ដេីម្បីពិភាក្សាការងារ និងដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារនៅធនាគារ Land Bank of Philippine និងចូលរួមស្តាប់បទបង្ហាញពីអ្នកជំនាញការរបស់ធនាគារផងដែរ។

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 3 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved